קטגוריות
הלכות מעונן ומכשף

סימן קעט – מדיני כישוף

סימן קעט – מדיני כישוף

 

א יש לאסור להזמין "קוסם" העושה מעשה להטוטים באחיזת עינים על ידי קלות התנועה וזריזות מעשיו, אע"פ שאינו עושה שום פעולה של כישוף. שהוא איסור תורה. ואסור לעשות כן גם לצורך שמחת חתן וכלה או שמחת פורים. ואם הקוסם הוא גוי, מותר לחזות בלהטוטיו. [יביע אומר חלק ה' חיו"ד סימן יד. יחוה דעת חלק ג' סימן סח עמוד ריז]

 

ב כל דבר שהוא לסימן טוב אין בזה איסור משום ניחוש, ולכן מה שנוהגים לקבוע איזו שמחה ליום שלישי שנכפל בו כי טוב, אין בזה חשש ניחוש. וכן מה שנוהגים בישיבות הקדושות להתחיל בלימודם בצוותא בראש-חודש אלול או ראש חודש חשון וראש חודש אייר, אין לחוש בזה משום ניחוש, שיש בזה סימן טוב.

 

ג מה שנהגו בכמה בתי כנסת להניח שיש הנצחה לעילוי נשמת יקיריהם, וכותבים על השיש: "שיעמוד בתפלה על בני משפחתו", אין לחשוש בזה משום איסור "ודורש אל המתים", שרק אם מגמתו וכוונתו אל המתים עצמם שהם יושיעוהו מצרותיו, יש בזה איסור. [ילקוט יוסף חלק ז' על הלכות אבלות].

 

ד אסור לומר: "שחטו תרנגולת זו שקראה כתרנגול", וכל בר דעת לא ישים לב לדברים אלו, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. [הליכות עולם חלק ז' עמוד שב]