קטגוריות
הלכות מילה

סימן רסח – ער – הלכות גרים

סימן רסח – ער – הלכות גרים

 

א במקום שיש הסכמה בגזרת נח"ש מרבני המקום שלא לקבל שם גרים, ועבר רב אחד וקיבל גרים במקום ההוא, והגרים ההם שומרים תורה ומצות כראוי. בדיעבד מה שעשה עשוי, ואין לפסול הגיור שעשה, ומכל מקום אם אפשר בנקל טוב לחזור ולעשות להם בארץ ישראל גיור לחומרא. [יביע אומר חלק ט' חיו"ד סימן טז עמוד רצה].

 

ב אשה שנתגיירה בפני בית דין כנהוג, והעלימה מבית הדין שאז היתה מעוברת, ואח"כ ילדה בן, מכיון דקי"ל עובר ירך אמו, אין צריך לגייר את הבן מחדש. [יבי"א ח"ט סי' יז עמוד רצו].

 

ג מי "שהתגייר" על ידי חזן אחד ללא קבלת מצות בבית דין, ונשא אשה יהודיה בחופה וקידושין, ובהיותו נרקומן ושותה סמים לקה במחלת נפש. אין בגיורו ממש, ומכיון שיש עיגון בדבר יש להקל על האשה להנשא לאחר בלא גט, בר מכהן. [יבי"א ח"י חיו"ד סי' כו עמוד רמא].

 

ד יהודי שנשא נכריה, ויצא למדינה אחרת, ושם מל את בניו וגידלם וחינכם בישיבות קדושות, וכשנודע להם באו לשאול אם צריך להטיף מהם דם ברית. העיקר לדינא שאין צורך להטיף להם דם ברית, כיון שמלו אותם לשם מצות ברית מילה. [שם סי' כז עמ' רמב].