קטגוריות
דיני גורל

סימן קעג – דיני גורל

סימן קעג – דיני גורל

 

א בעיר שקיימו בה בחירות לרב העיר, ונבחרו שני רבנים בקולות שווים, וערכו אחר כך גורל ביניהם, ולאחר שהאחד זכה בגורל השני ערער על כך, ומבקש לערוך בחירות חדשות, העיקר לדינא שאין הגורל קובע כלום, ועליהם לערוך בחירות חוזרות לרב עיר, ומי שייבחר ברוב קולות הוא שייבחר לרב העיר. [שו"ת יביע אומר ח"ו חו"מ סי' ד'. ושם האריך בסוגיא דב"ב קו: ובחו"מ סימן קעג, שאין לסמוך על הגורל אף בדיני ממונות, ושכן מבואר בש"ע או"ח סי' שכב. ושאין ראיה מהגורל של חלוקת הארץ, ששם היה על פי אורים ותומים וסנהדרי גדולה, כמ"ש בב"ב קכב. וסנהדרין יז. ושם אות ג' העיר על מ"ש בתשובת הגאונים ובשו"ת חות יאיר לסמוך על גורל. ע"ש].

 

ב אניה שנקלעה לסערה גדולה וחישבה להשבר ולהטבע, אין לעשות גורל להשליך אדם לים, כדרך שעשו אצל יונה הנביא, שאין לסמוך על הגורל. [יביע אומר חלק ו' חחו"מ סימן ד' את ד'. והביא שבספר חסידים כתב מתחלה שיכולים לסמוך על הגורל, אך חזר בו והלכה כמשנה אחרונה].