קטגוריות
הלכות עבודת כוכבים

סימן קלט – הלכות עבודת כוכבים

סימן קלט – הלכות עבודת כוכבים

 

א נרות שעוה שהקצו אותם לכנסיה של עבודה זרה ומסרום לכומרים, וקודם שהכניסום הכומרים לכנסיה שלהם, נתנו אותם לישראל, מותר להדליקם בבית הכנסת, או לחנוכה או לנרות שבת, שדוקא קרבן אסור גם המוקצה בלבד, מה שאין כן לדבר מצוה, הזמנה לאו מילתא היא (סנהדרין מז:).[הליכות עולם חלק ז' עמוד רעז]