קטגוריות
הלכות סוכה

סימן תרלו – דין סוכה ישנה

סימן תרלו – דין סוכה ישנה

 

א כבר נתבאר לעיל שסוכה ישנה שעשאה שלשים יום קודם החג, כשרה, אף אם לא חידש בה עתה דבר בגופה. ואמנם לכתחלה מצוה מן המובחר שיחדש בה עתה דבר בגופה לשם החג, אבל אם נזכרו ביום טוב שלא נתחדש בה דבר, רשאים לברך עליה "לישב בסוכה" שסוכה כשרה היא. והעושה סוכתו תוך שלשים יום לחג אין צריך לחדש בה דבר, שמסתמא לשם מצות סוכה נעשית. וכל שנעשית לשם מצות סוכה אפילו מתחלת השנה, כשרה, ואין צורך לחדש בה דבר. [ילקו"י מועדים עמ' קלג. יחוה דעת ח"ו סי' מא עמ' רכט, חזו"ע סוכות עמ' סב]