קטגוריות
הלכות סוכה

סימן תרכח – סוכה בעגלה

סימן תרכח – סוכה בעגלה

 

א סוכה העשויה על טנדר, או בראש העגלה, והיא עשויה כדת, כשרה לברך עליה "לישב בסוכה" כשאוכל בה סעודת קבע, אף כשהיא נוסעת. ואפילו המכונית נוסעת מעיר לעיר. והוא הדין לסוכה שבספינה. [ילקו"י מועדים (עמ' קכא). יחו"ד ח"ג (סי' מז). חזו"ע סוכות (עמ' קסט). ע"ש]