קטגוריות
הלכות יום הכיפורים

הטמנת חמין בערב יום הכפורים

הטמנת חמין בערב יום הכפורים

 

א מותר להטמין חמין מערב יום הכפורים למוצאי יום הכפורים, על פלאטה חשמלית וכדומה, כדי שימצא סעודתו מוכנה למוצאי יום הכפורים. ואין זה חשיב כהכנה, שהרי הוא מכין ביום חול. ואף דבעשרת ימי תשובה נהגו להחמיר גם בדברים המותרים מדינא, בזה נהגו להקל. [ילקו"י מועדים (עמ' פו). חזון עובדיה ימים נוראים (עמ' רס). וע' רא"ש פרק יוהכ"פ סי' כו]