קטגוריות
הלכות דם

סימן סט סעיף ח' – הדיח בלא ניפוץ ושטיפה

סימן סט סעיף ח' – הדיח בלא ניפוץ ושטיפה

 

עג אם לא ניפץ את המלח שעל הבשר וגם לא שטפו, אלא הניח הבשר עם המלח שעליו בכלי עם מים שמדיח בו הבשר, בדיעבד אין לאסור, כי המים שבכלי מבטלין כח המלח. [שם עמוד שלז].