קטגוריות
הלכות דם

סימן סט סעיף ז' – הדחה אחרונה במי פירות

סימן סט סעיף ז' – הדחה אחרונה במי פירות

 

עב יש אומרים שמותר להדיח הדחה אחרונה במי פירות. ועל כל פנים בדיעבד מיהא אם הדיח את הבשר במי פירות, ועבר ובישל את הבשר, הבשר מותר באכילה. [או"ה א' עמו' שלט].