קטגוריות
הלכות חול המועד

הלכות תענית


א מי שנפל ספר תורה מידו בערב יום הכפורים שעליו להתענות על כך, יום הכפורים מכפר לו במקום תענית שנתחייב ואינו צריך להתענות עוד אחר יום הכפורים. [שו"ת יביע אומר חלק י' חאו"ח בהערות לרב פעלים ח"א סימן לג]. ומי שגרם לנפילת ספר תורה מארון הקודש, כיון שלא נעשה בפשיעה וגרמא, די שיתן צדקה חשובה לעניים. [יבי"א ח"י סי' כח בהערות לרב פעלים].